fbpx 新華行股份有限公司

「飛天麵條怪」及「驚彈梳打汽水」就可以隨時隨地都可以帶俾你地驚喜及刺激!!

開Party玩遊戲唔一定要去Party Room。兩款新Party Game「飛天麵條怪」及「驚彈梳打汽水」就可以隨時隨地都可以帶俾你地驚喜及刺激。

飛天麵條怪

飛天麵條怪無論造形定設計都十足十一個杯麵,只需2人即可開始遊戲。只要每位玩家輪流用叉子將蝦往上拉,再交給下一個玩家。將蝦往上拉而令到飛天麵條怪彈出黎則為輸家﹗

驚彈梳打汽水

驚彈梳打汽水同樣只需2人即可開始遊戲。莊家首先要將底部的旋鈕順時針轉動,次數不限。其他玩家就需要輪流旋轉「轉盤」,轉到的數字代表搖動梳打汽水的次數,然後將梳打汽水交給下一個玩家,直到「梳打水怪傑」飛出黎就係輸家!。而且驚彈梳打汽水射程遙遠隨時飛中身邊玩家,非常刺激!